คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณวิชญ์ ธาราวุฒิ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศุภธรรมคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี
ผู้แทนจาก : ผู้นำทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอธิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดจั่นเสือ
ผู้แทนจาก : ผุ้นำทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม อาบวารี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบจ.สระบุรี อำเภอดอนพุด
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปทุมธานี
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ พุทธสุวรรณ
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ตลับเงิน
ตำแหน่ง : สารวัตรกำนัน ตำบลโคกใหญ่-หรเทพ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ภู่รัตน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชดาวัลย์ เขียวยันต์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา/เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ผู้ช่วยเลขานุการ