กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ ชมภูพาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ครู คศ.2

นาวสาวพรปวีร์ ปรีดา