บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายธนณัฐ แก้วทอง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวเจนจิรา ตุนานันท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวประภาพรรณ เนียมเผือก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายสหภัทร ป้อมประสาร
พนักงานขับรถ

นายเสกสรรค์ ขันทะ
คนงาน

นายลาเชลน์ อ่อนสำรี
คนงาน

นายชูชาติ หุ่นเกิด
พนักงานขับรถ