กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ กาพย์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมุฑิตา ศรีคร้าม
ครูอัตราจ้าง