กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโกศลพิสิทธฺ์ ปูน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุ่งฤดี ปูพะมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิดา เชื้อกุล