กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวคนึงนิจ โคเงิน