คณะผู้บริหาร

นางณัฐสินี หลักวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป