ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 (อ่าน 13) 29 พ.ค. 66
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับขั้นปฐมวัย) (อ่าน 38) 18 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 50) 12 พ.ค. 66
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 35) 12 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 103) 28 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 272) 01 พ.ย. 65
รายการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 (หน่วยงานต้นสังกัด) (อ่าน 357) 25 ส.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับปฐมวัย) (อ่าน 2420) 27 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 798) 25 พ.ค. 65
รายงานประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษาฯ อบจ.สระบุรี (อ่าน 3381) 23 ก.พ. 65
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 3878) 15 พ.ย. 64
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ ในการแสวงหาความรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 4068) 25 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัสดุรียูส (REUSE) ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 3985) 25 ส.ค. 64
รายการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 (หน่วยงานต้นสังกัด) (อ่าน 3902) 02 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3975) 24 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4012) 09 พ.ค. 64
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ชั้ (อ่าน 7114) 30 ส.ค. 63
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7299) 06 ก.ค. 63
เผยแพร่ผลงารายงานผลการใช้ชุดเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด General English กลุ่มสาระการ (อ่าน 7313) 22 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบระคน ชั้นประถมศึ (อ่าน 7727) 15 มี.ค. 62
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนหรเทพฯ (อ่าน 7877) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ (อ่าน 8387) 06 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ (อ่าน 8348) 06 ต.ค. 57
เนื้อเพลงมาร์ชหรเทพ (อ่าน 8750) 18 ก.ค. 56