ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุสา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2466 - ไม่ทราบ
ชื่อ-นามสกุล : นายแผ้ว ทองดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ไม่ทราบ - พ.ศ.2510
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง แจ้งหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2510 - พ.ศ. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเสริญ สุดสาระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - พ.ศ. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณวิชญ์ ธาราวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534 - 30 กันายน พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ นาคจั่น
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี ด้วงทอง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคมคาย บุญขำ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางรัศมี ผูกเกษร
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 62 - 28 กุมภาพันธ์ 65
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 - 31 มกราคม 2566
ชื่อ-นามสกุล : นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน