ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ ในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance agreement : PA) และการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ กจ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งครูและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565  (วPA)  โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต อัตถสัมปุณณะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  มีนายรัศธิ์ศิลป์  มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีครูจักรกฤษ  เลื่อนกฐน  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,16:01   อ่าน 35 ครั้ง