ภาพกิจกรรม
รับการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 พร้อมให้คำแนะนำ ข้อสังเกต ประกอบการตรวจสอบ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ นายรัศธิ์ศิลป์  มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์  สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และนางพจนาฏ  ต่อสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายบัญชี   นางเมธิณี  ปรีดากิจวรกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมสังเกตการตรวจสอบพร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566,15:52   อ่าน 91 ครั้ง