ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 151
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 132
หลักสูตรสถานศึกษา รร.หรเทพฯ ปี 2553 242
คู่มือประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 265
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.64 KB 276
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.11 KB 380
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหรเทพ(รุ่เรืองประชาสามัคคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.02 KB 575