ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 93507
ประกาศโรงเรียนหรเทพฯ ค่าเป้าหมาย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.83 KB 93650
ประกาศ เรื่อง มาตรฐการการศึกษา เพื่อการประกันภายใน พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.87 KB 93640
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 93645
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.96 KB 93649
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 93806
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 93786
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.64 KB 93931
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.11 KB 94033
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหรเทพ(รุ่เรืองประชาสามัคคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.02 KB 94233