ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>รายงานประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษาฯ อบจ.สระบุรี 109
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48598
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48362
ประกาศโรงเรียนหรเทพฯ ค่าเป้าหมาย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.83 KB 48351
ประกาศ เรื่อง มาตรฐการการศึกษา เพื่อการประกันภายใน พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.87 KB 48449
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 48347
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.96 KB 48283
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 48290
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 48404
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.64 KB 48347
คู่มือวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.11 KB 48185
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหรเทพ(รุ่เรืองประชาสามัคคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.02 KB 48523